Reklamační protokol

Firma/jméno a adresa kupujícího:

IČ:

DIČ:

Poznámky:

 

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

  

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

 

Reklamované zboží:

Datum nákupu:

(Datum vystavení faktury)

 

Číslo faktury:

Podrobný popis závady: *

 

 

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení reklamace.

 

Návrh způsobu řešení reklamace:

 

 

 

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

1. Zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (kupující zodpovídá za tento obal), na náklady kupujícího.

2. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno kupujícím. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží odesláno kupujícímu. Pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu. 

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

 

 

 

Datum: __________________ Podpis kupujícího: ___________________________

 

Prodávající:

obchodní společnosti : Provinium , Pilecký Pavel 
se sídlem : Holubice 172 , Praha-Západ , 252 65
identifikační číslo: 14471141

 

Reklamované zboží zašlete nebo předejte osobně v provozovně prodávajícího na adrese: nám. Svobody 843, 686 04 Kunovice

 

Datum přijetí reklamace: 

 

Reklamaci vyřizuje:

 

Vyjádření k reklamaci:

 

 

 

Datum: __________________ Podpis prodávajícího: ______________________________